Konferencja „Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych – Trudności i wątpliwości praktyki” (Warszawa, 2 marca 2015 r.)

Konferencja poświęcona problematyce realizacji zamówień publicznych  była doskonałą okazją do wygłoszenia bardzo interesujących wystąpień oraz wymiany poglądów. Prof. Ryszard Szostak, (UEK) przedstawił kierunki modernizacji prawa zamówień publicznych. Prof. Andrzej Borowicz (UŁ) zaakcentował potrzebę profesjonalizacji kosztorysowania inwestorskiego. Dr H. Nowicki (UMK) swoje wystąpienie poświęcił wykluczeniu wykonawców, natomiast dr Wojciech Robaczyński (UŁ) wygłosił wystąpienie dotyczące zaostrzenia warunków odpowiedzialności jako kryterium oceny ofert. Prof. Maria Królikowska-Olczak oraz dr Anna Górczyńska zaprezentowały natomiast problematykę szkodliwości dumpingu w zamówieniach publicznych. Większość referatów ukaże się drukiem w kolejnych numerach Kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych.

Pierwszy grant z programu Horyzont 2020 na Uniwersytecie Łódzkim dla Wydziału Prawa i Administracji

Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŁ będą realizować projekt finansowany z europejskiego programu naukowo-badawczego Horyzont 2020 pt InnProBio (Forum for Bio-Based Innovation in Public Procurement). Jest to pierwszy pozytywnie oceniony międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy Uniwersytet Łódzki. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum złożone z ośmiu instytucji z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski. Liderem projektu są Niemcy, ze strony polskiej koordynatorem jest dr Anna Górczyńska, kierownik Centrum Zamówień Publicznych i PPP i adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego. Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego forum na rzecz wspierania ekologicznych innowacji w zamówieniach […]

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt „Reforma prawa zamówień publicznych” (Łódź, 6-7.10.2014 r.)

W dniach 6-7 października 2014 r. w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja pt „Reforma prawa zamówień publicznych”. Organizatorami konferencji były następujące jednostki: Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Urząd Miasta Łodzi. Konferencja została objęta honorowym patronatem Urzędu Zamówień Publicznych.

Konferencja „Dyscyplina finansów publicznych w dziesięć lat po uchwaleniu ustawy – stan obecny i kierunki pożądanych zmian” (Warszawa, 17 grudnia 2014 r.)

Podczas konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Finansów szczególnie zaakcentowane zostały problemy dyscypliny finansów publicznych.  Zostały zaprezentowane m.in. następujące problemy praktyczne: – Naruszenie zasad wykonywania zobowiązań a dyscyplina finansów publicznych – dr Wojciech Robaczyński (Uniwersytet Łódzki, Zastępca Przewodniczącego  Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych) – O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Przedmiot postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle wyników kontroli regionalnych izb obrachunkowych - mgr Mateusz Winiarz  (Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Krakowie) – Naruszenie […]

Tydzień Zamówień Publicznych

CENTRUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO oraz KATEDRA EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO zapraszają na Tydzień Zamówień Publicznych * 6-7 października 2014 (poniedziałek – wtorek), sala Rady Wydziału Międzynarodowa Konferencja pt. “Reforma prawa zamówień publicznych” * 8 października 2014 (środa), sala 1.04, godz. 9.00 Wykład otwarty pt. „Zamówienia publiczne w IT” prelegent: dr Zbigniew Raczkiewicz, Urząd Publikacji UE * 10 października 2014 (piątek), sala 1.04, godz. 9.00-12.00 Bezpłatne konsultacje z zamówień publicznych dla uczestników konferencji (zgłoszenia: aczernek@uni.lodz.pl) Podczas planowanych wydarzeń pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą prezentowane produkty wysokiej jakości, tradycyjne, regionalne i ekologiczne.

Międzynarodowa konferencja ” REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH “

6-7 października 2014 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź   Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” organizowanej przez Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Katedrę. Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urząd Miasta Łodzi, która odbędzie się w dniach 6-7 października 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej informacji w zakładce konferencje.

Konferencja o praktycznych aspektach udzielania zamówień publicznych

W dniu 8 maja 2014 r. zapraszamy na konferencję organizowaną przez Urząd Zamówień Publicznych w Łodzi pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną zaprezentowana m.in. zagadnienia związane z wpływem nowych dyrektyw na praktykę udzielania zamówień publicznych, zamówienia publiczne w praktyce UMŁ, nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych w świetle kontroli RIO, zmowy przetargowe oraz analiza kontroli UZP i orzecznictwa KIO. Program Konferencji (docx)

Kongres Wojskowy w Łodzi

W dniach 13-14 maja 2014 r., zapraszamy na Kongres „Wojsko Polskie szansą dla przedsiębiorczości. Logistyka służb mundurowych” organizowany przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową. Podczas kongresu odbędzie się konferencja oraz wystawa dostawców zainteresowanych współpracą z wojskiem. Bliższe informacje: www.liph.com.pl Program Kongresu w pdf

Konferencja o kontroli NIK

W dniu 4 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się konferencja „Kontrola państwowa w jednostkach samorządu terytorialnego” organizowana przez pod patronatem Rektora UŁ. Prelekcje wygłosili Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK, dr Wojciech Robaczyński, Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz pracownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA oraz Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Podczas udziału w dyskusji przedstawicielka centrum podniosła konieczność reformy systemu zamówień publicznych w Polsce, odejście od złych praktyk np. patologii stosowania kryterium najniższej ceny oraz konieczność stosowania pozaekonomicznych kryteriów oceny ofert jedynie w sytuacji, gdy nie będą one ograniczać konkurencji i […]

Seminarium o promocji Miasta Łodzi

W dniu 3 kwietnia 2014 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa  ELSA  Łódź pt „Na alarm czarny druk uderzy -– co Miastu wolno w mediach”. Dr Anna Górczyńska przedstawiła wykład pt „Zamówienia publiczne a działalność promocyjna”. W prezentacji podkreślono, iż nabywanie dostaw i usług w ramach działalności promocyjnej podlega zakresowi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, choć można w przypadku tego typu zamówień zastosować nieco bardziej liberalny reżim prawny. Omówione zostały również przesłanki stosowania zamówienia z wolnej ręki i dopuszczalnego prawem ograniczenia ujawniania informacji związanych z działalnością promocyjną.