Konferencja “Aktualne problemy zamówień i partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” (13-14 czerwca 2016, Katowice)

W dniach 13-14 czerwca Prof. Maria Królikowska-Olczak, dr Anna Górczyńska oraz p. Agnieszka Czernek uczestniczyły w interesującej konferencji organizowanej przez WPiA Uniwersytetu Śląskiego pt “Aktualne problemy zamówień i partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Prof. Królikowska była moderatorem panelu poświęconego procedurom negocjacyjnym w zamówieniach publicznych, a dr Anna Górczyńska wygłosiła wystąpienie poświęcone nowej procedurze partnerstwa innowacyjnego. Organizatorom gratulujemy świetnej konferencji!

Sprawozdanie z konferencji “Przemiany w polskim sektorze pocztowym”

Mamy przyjemność poinformować, że w pierwszym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego w 2016 r. opublikowano sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przemiany w polskim sektorze pocztowym. Zachęcam do lektury! http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=32

Wykład w Bolonii (kwiecień 2016)

W kwietniu 2016 r. dr Anna Górczyńska wygłosiła gościnne wykłady na Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Wykłady były poświęcone reformie prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej i spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów włoskich oraz studiujących w ramach programu Erasmus.  Liczymy, że nawiązane kontakty przyczynią się do udziału w wydarzeniach naukowych oraz przygotowania wspólnych projektów.

Konferencja “Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” (Łódź, 25 maja 2016)

25 maja 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, której partnerem było Centrum Zamówień Publicznych i PPP. Nasze Centrum było reprezentowane przez prof. Marię Królikowską-Olczak, która moderowała panel dyskusyjny pt. “Integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu” oraz mgr Aleksandrę Bogusz, która wygłosiła referat pt. “Aspekt środowiskowy dostępu do infrastruktury kolejowej”.

Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej

12 maja 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego miała miejsce inauguracja Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej, który został utworzony przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Prezesem sądu została prof. Maria Królikowska-Olczak, a jednym z arbitrów jest dr Anna Górczyńska. SAPC jest sądem polubownym, który stanowi tańszą i szybszą alternatywę dla sądownictwa powszechnego. SAPC rozstrzyga m. in. spory handlowe, sprawy gospodarcze, cywilne majątkowe. Więcej informacji, a także wzór zapisu na sąd polubowny można znaleźć na stronie internetowej: www.sapc.pl

Szkolenie pt. Nowe dyrektywy UE w zakresie zamówień publicznych

W dniu 2 czerwca 2016 r. wszystkich chętnych zapraszam na szkolenie, które będzie poświęcony nowym dyrektywą unijnym odnoszącym się do zamówień publicznych. Prowadzącą będzie adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych dr Anna Górczyńska Data : 2 czerwca 2016 r. Miejsce : WPiA UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12 Sala : 1.04 Godzina : 10-14.30 Koszt : 350 zł Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 42 1240 3028 1111 0010 2943 5358 do dnia 30 maja 2016 r.

Wykład otwarty nt. SPRAWOZDANIA, REGULAMINY I PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Centrum Zamówień Publicznych i PPP serdecznie zaprasza na cykl bezpłatnych czwartkowych spotkań na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego poświęconych różnym problemom związanym ze stosowaniem prawa zamówień publicznych   WYKŁAD OTWARTY nt. Sprawozdania, regulaminy i plany zamówień publicznych Termin: 12 maja 2016 r., godz. 10.00 – 11.00 (wykład i dyskusja) Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UŁ, sala 1.04 Opis:  Wydatkowanie środków publicznych wymaga ich przemyślanego planowania, przygotowania regulaminów wydatkowania oraz dopełnienia obowiązków sprawozdawczych.  Wykład otwarty ma na celu ukazanie aktualnych problemów praktycznych. Prowadzący: mgr Iwona Kowalczyk -  pracownik Urzędu Miasta Łodzi, obecnie w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli; doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; […]

Konferencja EkoMiasto. Wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast

Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w dniu 15.04.2016 r. odbyła się konferencja pt. “EkoMiasto. Wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast” , której organizatorem była Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy Zespołu Problemowego ds. Kształcenia Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN oraz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna. Była ona poświęcona zagadnieniom zarządzania miastem zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu nowych technologi, między innymi przy wykorzystaniu takich narzędzi jak zamówienia publiczne, w procesie realizacji zadań publicznych. W dyskusji na temat profesjonalizacji kadr zarządzających miastem ale też kadr niższego szczebla, bezpośrednio stykających się z problemami otoczenia społeczno-gospodarczego […]

Wykład i dyskusja nt. JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIOWEGO

Centrum Zamówień Publicznych i PPP serdecznie zaprasza na cykl bezpłatnych czwartkowych spotkań na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego poświęconych różnym problemom związanym ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.   Zapraszamy na bezpłatny wykład otwarty pt. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Nowe wymagania w zakresie kwalifikacji wykonawców w zamówieniach publicznych. Opis: W dniu 18 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 wprowadzające nowy formularz oceny warunków udziału w postępowaniu i kryteriów wykluczenia wykonawców. Wykład ma na celu dokonanie charakterystyki nowych wymogów stawianych wykonawcom, a podczas dyskusji zostaną poruszone praktyczne problemy związane ze stosowaniem JEDZ w postępowaniach przetargowych. […]

III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Polską Fundacją Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, przy współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego zapraszają na III. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która odbędzie się 25 maja 2016 r. w Łodzi. Powstała inicjatywa, aby po raz kolejny w gronie ekspertów dyskutować o przyszłości praw konsumentów w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Jesteśmy przekonani, że spotkanie przyczyni się nie tylko do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących na […]