Bibliografia

Centrum Zamówień Publicznych i PPP zaprasza autorów do przesyłania list swoich publikacji oraz nieodpłatnego przekazywania publikacji książkowych
i elektronicznych, które będą upowszechniane przez nasze Centrum.

Wybór literatury dotyczącej zamówień publicznych i PPP:

 1. Arrowsmith Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet and Maxwell, London 2014;
 2. Babiarz S., Czarnik Z., Janda P., Pełczyński P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010 r.;
 3. Baehr J., Czajkowski T., Dzierżanowski W., Kwieciński T., Łysakowski W., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007 r.;
 4. Bazan Aneta, Nowicki Józef Edmund, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2014 r.;
 5. Bovis Chris, EU Public Procurement Law, Elgar, 2012;
 6. Bubnowski M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007 r.;
 7. Czajkowski P., Prawo zamówień publicznych – komentarz, wyd. UZP, Warszawa 2006 r.;
 8. Czarnecka J., Kowalski A., Olejarz M.,(red.), Ołdak-Bułanowska K., Pożarowska J., Pyziak W., Skowron M., Wosiecka M., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, wyd. UZP, Warszawa 2014 r.;
 9. Gajewska-Jedwabny Agnieszka, Partnerstwo publiczno-prywatne, CH Beck, Warszawa 2007 r.;
 10. Gawrońska-Baran Andrzela, Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce, wyd. CH Beck, Warszawa 2013 r.;
 11. Gonet Wojciech, Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego, wyd. Difin 2012 r.;
 12. Gonet Wojciech, Zasady nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem publicznym
  i prywatnym w partnerstwie publiczno-prywatnym w: red. M. Stec, M. Mączyński, Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, Warszawa 2012 r.;
 13. Gonet Wojciech, Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Nowe możliwości realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne nr 11/2009;
 14. Gonet Wojciech, Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym – możliwości wykorzystywania do zadań w sektorze publicznym, Finanse Komunalne nr1-2/2009;
 15. Gonet Wojciech, Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi, LexisNexis Warszawa 2009 r.;
 16. Gonet Wojciech, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, wyd. LexisNexis Warszawa 2009 r.;
 17. Górczyńska Anna, The role of small and medium-sized enterprises in a sustainable public procurement system, w: Khi V. Thai, International Public Procurement. Innovation and Knowledge Sharing, Springer, Heidelberg-New York-London 2015;
 18. Górczyńska Anna, Królikowska-Olczak Maria, O szkodliwości dumpingu
  w zamówieniach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych, 2015;
 19. Górczyńska Anna, Brief notes on bid-rigging and price–fixing in Poland,
  w: red. Gabriella Racca, Ch.Yukins, Integrity and efficiency sustainable in public contracts. Balancing corruption concerns in public procurement internationally, wyd. Bruylant, Bruksela 2014 r.;
 20. Górczyńska Anna, Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniach publicznych na usługi pocztowe, IKAR Nr 2/2014;
 21. Górczyńska Anna, Zamówienia publiczne w sektorach obronności i bezpieczeństwa, Systemy Logistyczne Wojsk Nr 40/2014;
 22. Górczyńska Anna, 15 haseł: aukcja elektroniczna, Biuletyn Zamówień Publicznych, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna, negocjacje bez ogłoszenia, negocjacje z ogłoszeniem, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, rażąco niska cena, system kwalifikowania wykonawców tryby udzielania zamówień sektorowych, unijne prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne dla realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę w: red. A. Powałowski, Leksykon prawa zamówień publicznych, wyd. CH Beck, Warszawa 2014 r.;
 23. Górczyńska Anna, Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
  w zamówieniach publicznych w: red. P. Nowak, Innowacje 2014. Innowacyjne działania w ICT, wyd. UMWŁ, Łódź 2014 r.;
 24. Górczyńska Anna, Promotion de l’innovation des petites et moyennes entreprises dans les marchés publics w: red. P. Nowak, Innovations 2014. Activités innovatrices dans les TIC, Łódź, 2014;
 25. Górczyńska Anna, Förderung der Innovationsfähigkeit in kleinen und mittelgroßen Unternehmen bei Vergabe öffentlicher Aufträge, w: red. P. Nowak, Innovationen 2014. Innovative ICT-Aktivitäten, Łódź, 2014;
 26. Górczyńska Anna, Supporting innovativeness of small and medium-sized enterprises in public procurement, w: red. P. Nowak, Innovations 2014. Innovative ICT actions, Łódź, 2014;
 27. Górczyńska Anna, Public digital service for e-procurement w: red. I. Zalisova,
  I. Walterova, R. Bejdak, Digital Govermence: From Local Data to European Policies, wyd. Agma, Prague 2013;
 28. Górczyńska Anna, Implementation and experience with competitive dialogue in Poland 2010, materiały konferencyjne, Kopenhaga 2010 r.;
 29. Górczyńska Anna, Wpływ Europejskiej Agendy Cyfrowej na uregulowania prawa polskiego, w: red. P. Nowak, Innowacje 2013. Innowacyjne Łódzkie 2013 – budowa społeczeństwa informacyjnego w regionach. Perspektywa końca okresu programowania 2007-2013, wyd. UMWŁ, Łódź, 2013 r.;
 30. Górczyńska Anna, Wpływ zmowy przetargowej na ograniczanie praw konsumenta
  w: red. M. Królikowska-Olczak, Beata Pachura, Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, wyd. CH Beck, Warszawa 2013 r.;
 31. Górczyńska Anna, Zamówienia publiczne na systemy elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach medycznych w: red. M. Królikowska-Olczak,
  J. Rzymowski, Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego prawa medycznego, wyd. Sigma, Łódź, 2013 r.;
 32. Górczyńska Anna, Competitive Dialogue in Poland w: Sue Arrowsmith, Steen Treumer, Competitive Dialogue in EU Procurement, wyd. Cambridge University Press 2012 r. ;
 33. Górczyńska Anna, Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej, Studia Prawnoustrojowe nr 14/2011;
 34. Górczyńska Anna, Elektroniczne zamówienia publiczne – w: red. P. Nowak, Innowacje 2011. Nowoczesna administracja Województwa Łódzkiego, Łódź, 2011 r.;
 35. Górczyńska Anna, Abuse of competition in the European public procurement law,
  w: Conference Papers International Public Procurement Forum, tom II, Pekin 2010;
 36. Górczyńska Anna, Zielone zamówienia publiczne jako metoda promowania oszczędności energetycznych przy wydatkowaniu środków publicznych, w: red.
  M. Królikowska-Olczak, B. Sitek, Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa UE, wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Józefów 2010 r.;
 37. Górczyńska Anna, Naruszenia konkurencji w prawie zamówień publicznych w świetle orzecznictwa, w: red. A. Borowicz, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy,
  W. Starzyńska, Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych, Polska na tle Unii Europejskiej, wyd. UZP, Warszawa 2010 r.;
 38. Górczyńska Anna, Öffentliches Auftragswesen: Vertbewerblicher Dialogue als neue Vergabeverfahren w: Nachwuchswiessenschaftler präsentieren ihre Forschung,
  red. A. Warda, Z. Weigt, wyd. UŁ, Łódź 2009;
 39. Górczyńska Anna, Zasady wspólnotowego prawa zamówień publicznych w: Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki red. Maria Królikowska-Olczak, wyd. Difin 2005 r.;
 40. Granecki Paweł, Panasiuk Andrzej, Zamówienia sektorowe, wyd. CH Beck, Warszawa 2007 r.;
 41. Granecki Paweł, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007 r.;
 42. Guziński M. (red.) Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej, Wrocław 2012 r.;
 43. Hajdys Dagmara, Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, wyd. UŁ, Łódź 2013 r.;
 44. Hajdys Dagmara, Możliwości i formy zaangażowania sektora prywatnego w realizację inwestycji komunalnych w Polsce w: E. Kronenberg-Skołowska(red.) Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z sektorem prywatnym, wyd. centrum Rozwoju Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Warszawa 2008 r.;
 45. Kania Michał, Zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno – prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim. Wydawnictwo Difin Warszawa, 2014 r.;
 46. Kania Michał, Umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym. Studium administracyjnoprawne, wyd. W. Walasek, Katowice 2013 r.;
 47. Kania Michał (red.), Partnerstwo publiczno – prywatne. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013 r.;
 48. Korbus B., Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010 r.;
 49. Korbus B., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych. LexisNexis, Warszawa 2006 r.;
 50. Kowalczyk Iwona, Zielone zamówienia publiczne czyli polityka kreowania rynku zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, Białostockie Studia Prawnicze nr 14/2014;
 51. Kowalczyk Iwona, Wpływ prawa Unii Europejskiej na system zamówień publicznych w Polsce w; J. Osiński, E.Negacz, Obłąkowska-Kubiak, Polityka publiczna.
  10 lat Polski w Unii Europejskiej, wyd. SGH, Warszawa 2014 r.;
 52. Kozłowska Agata, PPP krok po kroku. Podręcznik o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dobre Praktyki Samorządowe, Warszawa 2011 r.,
 53. Królikowska-Olczak Maria, opracowane hasła w: Leksykon zamówień publicznych,
  red. A. Powałowski, CH Beck 2014 r.;
 54. Królikowska-Olczak Maria, Zasada niedyskryminacji w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej w: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle UE red. A. Borowicz, W. Starzyńska, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy, Warszawa 2010 r.;
 55. Królikowska-Olczak Maria, Górczyńska Anna, The application of Article 81 (1) EC Treaty in the light of Polish legal solution, w: red. B.Sitek, J. Szczerbowski,
  A. W. Bauknecht, Gaetano Dammacco, Human Rights, Spiritual Values and Global Economy, wyd. Eco House Publishing, USA, 2011 r.;
 56. Miłostan Natalia, Kontrola pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w: T. Kocowski, J. Sadowy (red.) Kontrola zamówień publicznych, wyd. UZP, Warszawa-Wrocław 2013 r.;
 57. Niedziela Hanna (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych. Podręcznik, Warszawa 2011 r.;
 58. Łapecki Fryderyk, Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, nr 1, 2015 r.;
 59. Panasiuk Andrzej, System zamówień publicznych. Zarys wykładu, Warszawa 2013 r.;
 60. Panasiuk Andrzej, Ustawa o koncesjach na roboty budowlane i usługi, wyd. CH Beck 2008 r.;
 61. Pawelec Jakub, Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, wyd. CH Beck 2015 r.;
 62. Pieróg Jerzy, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. CH Beck, Warszawa 2015 r.;
 63. Powałowski Andrzej (red.) Leksykon prawa zamówień publicznych, wyd. CH Beck, Warszawa 2014 r.;
 64. Powałowski Andrzej (red.), Prawo gospodarcze publiczne, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011 r.;
 65. Priess Hans-Joachim, Handbuch des europaischen Vergaberechts, Koln-Berlin-Munchen, 2005 r.;
 66. Przeszło Ewa, Kontrola udzielania zamówień publicznych, Iuris, Poznań 2013 r.;
 67. Raczkiewicz Zbigniew, Zamówienia publiczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław 2008 r.;
 68. Robaczyński Wojciech, Wybrane problemy przedmiotowej modyfikacji zobowiązania na gruncie prawa zamówień publicznych Prawo Zamówień Publicznych, nr 2/2015;
 69. Rzepkowska Izabela, Kryterium „aspekty innowacyjne”, Prawo Zamówień Publicznych, nr 1/2015 r.;
 70. Rutkowski J. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, wyd. UŁ, Łódź 2010 r.,
 71. Sadowy J. (red.), Jędrzejewski R., Niczyporuk J., Nowicki H., Nowicki P., Sołtysińska A., Szostak R., Wierzbowski M., System zamówień publicznych
  w Polsce, wyd. UZP, Warszawa 2013 r.;
 72. Skoczyński T., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz, Lex Wolters Kluwer, Warszawa 2011 r.;
 73. Sołtysińska Aleksandra, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Kraków 2006 r.;
 74. Sołtysińska Aleksandra, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Kraków 2004 r.;
 75. Sołtysińska A., Zasada równości w prawie zamówień publicznych Wspólnot Europejskich w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 10/1998;
 76. Sołtysińska A., Procedury odwoławcze w polskim i europejskim prawie zamówień publicznych, Przegląd Legislacyjny 2/1999;
 77. Sołtysińska A., Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w świetle Konstytucji RP a regulacje prawa wspólnotowego – wybrane problemy w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej,
  C. Mik-ed., Toruń 1999 r.;
 78. Sołtysińska A., Wpływ prawa wspólnotowego na instytucję przetargu jako formy zawierania umów – rozważania na tle prawa zamówień publicznych w: Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, C. Mik-ed., Toruń 2000 r.;
 79. Sołtysińska A., Wstęp do dyrektywy 93/38/EWG o procedurach udzielania zamówień publicznych przez jednostki działające w sektorach użyteczności publicznej
  w: Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Sektor użyteczności publicznej. Warszawa 2000 r.;
 80. Sołtysińska A., Instrumentalizacja zamówień publicznych – rozważania na tle unormowań prawa wspólnotowego w: Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat (red.) Wydawnictwo UJ, Kraków 2000 r.;
 81. Sołtysińska A., Organy zamawiające zobowiązane do udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego w: G. Łaszczyca (red.) Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej, 2003 r.;
 82. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Zakamycze 2004 r.;
 83. Sołtysińska A., Dyrektywy Unii Europejskiej. Nowe regulacje w sprawie wspólnotowym, Prawo zamówień publicznych, 2004/1;
 84. Sołtysińska A., Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. Prawo zamówień publicznych, 2004/1;
 85. Porozumienia ramowe w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej
  w: Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70 urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, Zakamycze 2005 r.;
 86. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Komentarz. Zakamycze 2006 r.;
 87. Sołtysińska A., Kardas B., Ogłoszenia w zamówieniach publicznych, Urząd Zamówień Publicznych.
 88. Sołtysińska A., Zasady kwalifikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa ETS, Europejski Przegląd Sądowy, 10/2006;
 89. Sołtysińska A., Poprawa skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych poprzez wprowadzenie wymogu minimalnego okresu zawieszenia typu standstill, Prawo zamówień publicznych. Wydanie specjalne zawierające publikacje z ogólnopolskiej konferencji naukowej 11-12 grudnia 2008 roku w Krakowie;
 90. Sołtysińska A., Działanie Krajowej Izby Odwoławczej z urzędu w sprawie wspólnotowej w: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce. Urząd Zamówień Publicznych, Toruń-Warszawa 2009 r.;
 91. Sołtysińska A., G.Wicik, Dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów, Prawo zamówień publicznych 4/2009;
 92. Sołtysińska A., Glosa do wyroku TS w sprawie C-15/04, LEX;
 93. Sołtysińska A., Glosa do wyroku TS w sprawie C-220/05, LEX;
 94. Sołtysińska A., Glosa do wyroku TS w sprawie C-454/06, LEX;
 95. Sołtysińska A., Glosa do wyroku TS w sprawie C-538/07, LEX;
 96. Sołtysińska A. Hanna Niedziela, Beata Chojecka, Artur Wawryło, Michał Rogalski, Barbara Jerzyńska, Nowe podejście do zamówień publicznych. Podręcznik, Warszawa 2011 r.;
 97. Sołtysińska A., Europejskie prawo zamówień publicznych, Komentarz. 2 Wydanie znowelizowane, Wolters Kluwer, 2012 r.;
 98. Sołtysińska A., Opis przedmiotu zamówienia w: System zamówień publicznych w Polsce. Urząd Zamówień Publicznych, 2013 r.;
 99. Sołtysińska A., Poland – the national report on public procurement system (w) Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes. The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014. Neergaard Ulla, Jacqueson Catherine, Skovgaard Olykke Grith;
 100. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: pojęcie udzielania zamówień publicznych, istotna zmiana umowy, zmiana po stronie wykonawcy, wprowadzenie i wyrok TS z 19.06.2008 r. w sprawie C-454/06, EPS 2014/2;
 101. Sołtysińska A., Zamówienia “bezpośrednie”: definicja zamówienia publicznego, uprawnienie do zawarcia umowy z pominięciem obowiązkowych procedur udzielania zamówień publicznych, wprowadzenie i wyrok TS z 18.11.1999 r. w sprawie
  C-107/98, EPS 2014/3;
 102. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawców przewidziane w prawie krajowym, zasada równego traktowania wykonawców i zasada proporcjonalności przy podejmowaniu środków ograniczających udział w postępowaniach przetargowych, wprowadzenie i wyrok TS z 3.03.2005 r. w sprawach połączonych C-21/03 i C-34/03, EPS 2014/4;
 103. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: definicja “podmiotu prawa publicznego” jako zamawiającego, zakres działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb w interesie ogólnym, teoria infekcji, wprowadzenie i wyrok TS z 15.01.1998 r. w sprawie
  C-44/96, EPS 2014/5;
 104. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: procedury odwoławcze, pojęcie “interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego”, dopuszczalność indywidualnej skargi jednego z członków konsorcjum, wprowadzenie i wyrok TS z 8.09.2005 r. w sprawie C-129/04, EPS 2014/6;
 105. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: pojęcie “decyzji” instytucji zamawiającej podlegające zaskarżeniu, bezpośredni skutek przepisów dyrektywy odwoławczej, wprowadzenie i wyrok TS z 2.06.2005 r. w sprawie C-15/04, EPS 2014/7;
 106. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: procedury odwoławcze, termin wniesienia odwołania, obowiązek doręczenia uzasadnienia decyzji instytucji zamawiającej, wprowadzenie i wyrok TS z 28.01.2010 r. w sprawie C-406/08, EPS 2014/8;
 107. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: warunki podmiotowe, określenie wymogu zdolności ekonomicznej przy uwzględnieniu ustawodawstwa krajowego, możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów, wprowadzenie i wyrok TS z 18.10.2012 r. w sprawie C-218/11, EPS 2014/9;
 108. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunku podmiotowego określonego przez zamawiającego, konieczność weryfikacji możliwości wykorzystania zasobów innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia publicznego, wprowadzenie i wyrok TS z 2.12.1999 r. w sprawie C-176/98, EPS 2014/10;
 109. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: kryteria oceny ofert, kryteria ekonomiczne i pozaekonomiczne, pojęcie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, wprowadzenie i wyrok TS z 17.09.2002 r. w sprawie C-513/99, EPS 2014/11;
 110. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: kryteria oceny ofert, kryteria podmiotowe, proporcjonalność, związanie kryteriów z przedmiotem zamówienia, zasada równego traktowania wykonawców, wprowadzenie i wyrok TS z 27.10.2005 r. w sprawie
  C-234/03, EPS 2014/12;
 111. Sołtysińska A., Zasada proporcjonalności na etapie kwalifikacji wykonawców w: Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian, pod red. H. Nowicki, Wydawnictwo Presscom 2015 r.
 112. Stachowiak M., Jerzykowski J., Dzierżanowski W., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2012 r.;
 113. Stręciwilk Małgorzata, Zaskarżanie wyroku przetargu w świetle poglądów orzecznictwa, Prawo Zamówień Publicznych nr 2/2015;
 114. Szostak Ryszard, O urzędowej koncepcji nowego prawa zamówień publicznych – krytycznie, Zamówienia Publiczne Doradca nr 6/2015;
 115. Szostak Ryszard, Kryteria oceny ofert w nowym ujęciu, Prawo Zamówień publicznych nr 4/2014;
 116. Szostak Ryszard, Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się
  o zamówienia publiczne w nowym ujęciu, Prawo Zamówień Publicznych nr 1/2015;
 117. Szustakiewicz Przemysław, Zasady prawa zamówień publicznych, Warszawa 2007 r.;
 118. Szydło Marek, Prawna koncepcja zamówienia publicznego, CH Beck, Warszawa 2014 r.;
 119. Szydło Marek, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław, 2011 r.;
 120. Szymańska Anna, Wyjaśnianie oferty z rażąco niską ceną, Prawo Zamówień Publicznych, nr 1/2015;
 121. Trepte Peter, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą klasyczną, Warszawa-Katowice 2006 r.;
 122. Trepte Peter, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą sektorową, Warszawa-Katowice 2006 r.;
 123. Wicik Grzegorz, Wiśniewski Piotr, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007 r.;
 124. Winiarz Mateusz, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako instrument ochrony prawidłowości wyboru trybu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w: W. Robaczyński, A. Babczuk, A. Talik (red.) Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności, wyd.
  CH Beck 2015 r.;
 125. Wyrzykowski Wojciech, Warunki kontraktowe FIDIC-charakterystyka ogólna, Prawo Zamówień Publicznych nr 4/2014;
 126. Yescombe E., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania
  i finansowania. Wolters Kluwer, Kraków 2008 r.;
 127. Żurawik Artur, Interes publiczny w prawie gospodarczym, wyd. CH Beck, Warszawa 2013 r.