O centrum

Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-szkoleniowej poświęconej różnorodnym aspektom zamówień publicznych  i partnerstwa publiczno– prywatnego (PPP).

 

Celami Centrum jest m.in.:

1)      prowadzenie badań naukowych dotyczących zamówień publicznych i PPP w prawie polskim i w prawie europejskim,

2)      prowadzenie prawnoporównawczych badań naukowych dotyczących zamówień publicznych  i PPP w Polsce i na świecie,

3)      przygotowywanie publikacji naukowych będących wynikiem działalności naukowo – badawczej,

4)      opiniowanie projektów ustawodawczych dotyczących zamówień publicznych i PPP,

5)      badanie efektywności uregulowań prawnych dotyczących zamówień publicznych i PPP,

6)      współpraca zarówno z instytucjami zamawiającymi, jak i wykonawcami w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów stosowania zamówień publicznych i PPP,

7)      opracowywanie tzw dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych i PPP,

8)      opracowywanie branżowych i sektorowych raportów dotyczących zamówień publicznych i PPP,

9)      prowadzenie odpłatnych szkoleń, sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz,

10)  organizowanie debat, seminariów i konferencji naukowych

 

W dalszej perspektywie planowane jest również wydawanie periodyku poświęconego problematyce poruszanej w ramach badań Centrum

 

Rada Programowa