dr Aleksandra Sołtysińska

adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.
Główne zainteresowania zawodowe dr Aleksandry Sołtysińskiej to problematyka zamówień publicznych oraz środków ochrony prawnej w dziedzinie zamówień publicznych w prawie polskim oraz w prawie Unii Europejskiej.
Prowadzi wykłady z prawa zamówień publicznych oraz prawa ustrojowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz m. in. wykłady w Krajowej Szkole Sędziów
i Prokuratorów, na studiach podyplomowych SGH, UW, dla radców prawnych
i adwokatów, dla członków Krajowej Izby Odwoławczej oraz dla sędziów. Prowadziła również wykłady zagraniczne dla sędziów w Niemczech (Trewir).
Autorka licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych oraz szeregu ekspertyz
i opinii prawnych.