prof. nadzw. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ zatrudniona w charakterze asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego, kontynuowała jednocześnie aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim dla m. Łodzi, zakończoną egzaminem sędziowskim. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 1980 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Elementy proceduralne w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi. W 1990 r. została opublikowana rozprawa habilitacyjna Prawne problemy zarządzania działalnością gospodarczą prowadzoną przez kapitalistyczne podmioty gospodarcze w państwach socjalistycznych (na przykładzie Polski). W tym też roku nadano jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie prawa gospodarczego publicznego. W dwa lata później otrzymała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 1994 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego w Katedrze Prawa Europejskiego, a od 2003 także kierownika Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu. W latach 1992-1996 prodziekan do spraw dydaktycznych oraz w latach 2002-2005 prodziekan, a w 2005 p.o. dziekan WPiA. Staże krajowe: Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Staże zagraniczne: Akademia Prawa Europejskiego we Florencji, Uniwersytet w San Sebastian, w Uniwersytet Limburski w Maastricht, w Uniwersytecie w Grenadzie, w Uniwersytecie w Edynburgu. Wizyty naukowe w latach 2005-2006: Uniwersytet Wileński, Wolny Uniwersytet w Berlinie, Uniwersytet w Barii (Włochy), Uniwersytet w Burgos (Hiszpania). Zainteresowania naukowe obejmują szeroką problematykę prawną funkcjonowania gospodarki polskiej i europejskiej. Prace naukowe dotyczą różnych tematów. Wśród nich wyróżnić można cykle tematyczne dotyczące: zagranicznych podmiotów gospodarczych; przedsiębiorstw państwowych; pomocy publicznej w prawie wspólnotowym i prawie polskim; zamówień publicznych; prawa ochrony konkurencji Unii Europejskiej; prawa farmaceutycznego. Autorka szeregu opracowań naukowych z zakresu prawa gospodarczego dla Rady Legislacyjnej, ministrów resortowych i Komitetu Badań Naukowych oraz urzędów centralnych. Uczestnik m.in. programu dla pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej. Autorzy prac magisterskich przygotowywanych pod jej kierunkiem zdobywali najwyższe nagrody na ogólnopolskich konkursach. Promotor 6 rozpraw doktorskich. Uhonorowana nagrodami Rektora UŁ, wielokrotnie odznaczana, w tym medalem Komisji Edukacji Narodowej.