Debata “System zamówień publicznych – projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju” (1 grudnia 2016)

W dniu 1 grudnia 2016 r. Pani Prof. Maria Królikowska-Olczak – na zaproszenie Pani Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk – wzięła udział w debacie ekspertów pt. “System zamówień publicznych – projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju”.

Debata zapoczątkowała cykl spotkań z przedstawicielami różnych środowisk zainteresowanych stworzeniem jasnego i spójnego systemu zamówień publicznych. Celem spotkań jest wymiana poglądów i wiedzy oraz wskazanie kierunków zmian aktualnych regulacji prawnych.

Oto fragment wypowiedzi Prof. Marii Królikowskiej-Olczak:
“Uczestnicząc w debacie  przedstawicieli świata nauki zorganizowanej przez UZP, opowiedziałam się za kompleksową regulacją, a nie odrębnymi ustawami – w kontekście dyrektyw UE. Uważam, że system zamówień publicznych jako regulacja prawna kreuje innowacyjność gospodarki. Zamówienia publiczne stanowią bowiem jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych.  Prawo zamówień publicznych zobowiązuje do racjonalizacji działalności gospodarczej i obliguje do poszukiwania nowych technologii. Nie można nie zauważyć, że innowacyjność gospodarki osiągana poprzez zamówienia publiczne wymusza pytanie o zakres ingerencji państwa w gospodarkę, w tym wydatkowanie środków publicznych.
Rozwiązania prawne jako całość powinny wskazywać na ekonomiczne znaczenie udziału zamówień publicznych w realizacji celów określonych w politykach przyjętych przez organy UE i organy krajowe. Polska, podobnie jak i inne państwa członkowskie, dostosowuje obecnie prawo i politykę zamówień publicznych również do nowej strategii politycznej i gospodarczej Unii, której celem jest stworzenie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki jako całości.
Moim zdaniem warto byłoby zastanowić się nad ujęciem proceduralnym systemu prawa zamówień publicznych. Obecnie występuje materialnoprawne ujęcie systemu prawa zamówień publicznych, a kwestie proceduralne i ustrojowe mają charakter służebny wobec podstawowego celu, którym jest zawieranie umów. Wartości bowiem proceduralne związane z samym udziałem w procedurze i jej przebiegiem powodują, że procedura autonomizuje się wobec prawa materialnego jako kryterium oceny zapadających rozstrzygnięć”