Udział w pracach zespołu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego w Ministerstwie Rozwoju

Polityka Rządu w zakresie PPP i przegląd prawa w zakresie PPP, były przedmiotem obrad w dniu 28 lipca 2016 r. grup roboczych, powołanych w ramach Zespołu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, utworzonego przez Ministerstwo Rozwoju.

Podjęte działania na szczeblu rządowym dotyczą  popularyzacji stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym opracowania dokumentu będącego po części stanowiskiem rządu wyrażającym aakceptację PPP jako metody realizacji inwestycji, a po części wytycznymi stosowania PPP. Prowadzone są także działania w zakresie zmian legislacyjnych regulacji PPP, Napawa optymizmem opinia, iż mimo że PPP to trudna forma współpracy, to jednak jest ona ze wszech miar korzystna dla realizacji zadań publicznych.

Cieszą nas zatem podjęte działania rządowe oraz skierowanie zaproszenia do współpracy do Centrum Zamówień Publicznych i PPP – w obradach zespołu czynny udział wzięła mgr Iwona Kowalczyk.
Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi jeden z kluczowych obszarów badań naukowych oraz analiz praktycznych Centrum. Ponadto  Łódź może pochwalić się pierwszą umową w Polsce w formule obecnie określanej jako PPP. W 1923 r. w biurze Magistratu Miasta Łodzi przy pl. Wolności 14 zawarto umowę koncesyjną między Gminą Miejską Łódź i Spółką Akcyjną Kolei Elektrycznych w Łodzi, której przedmiotem była rozbudowa i eksploatacja istniejącej w Łodzi sieci tramwajowej. Umowa, określająca prawa i obowiązki obu stron, w tym zasady budowania i eksploatacji trakcji tramwajowej, przewożenia pasażerów, określania taryf przewozowych, sprawy podatkowe i ubezpieczeniowe przewidywała 40 letni okres realizacji koncesji. Faktycznie realizowana była do wybuchu wojny, niemniej  jednak przez 18 lat znakomicie funkcjonowała.