Konferencja o kontroli NIK

W dniu 4 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się konferencja „Kontrola państwowa w jednostkach samorządu terytorialnego” organizowana przez pod patronatem Rektora UŁ. Prelekcje wygłosili Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK,
dr Wojciech Robaczyński, Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz pracownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA oraz Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Podczas udziału w dyskusji przedstawicielka centrum podniosła konieczność reformy systemu zamówień publicznych w Polsce, odejście od złych praktyk np. patologii stosowania kryterium najniższej ceny oraz konieczność stosowania pozaekonomicznych kryteriów oceny ofert jedynie w sytuacji, gdy nie będą one ograniczać konkurencji i nie wprowadzą niezgodnych z prawem unijnych preferencji regionalnych.